Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Base de dades

Publicacions

Publicador de continguts

 • Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

  En el marc de la crisi provocada per la COVID-19 es van registrar canvis importants en la mobilitat, i especialment la mobilitat laboral. L’ATM de l'àrea de Barcelona va impulsar diferents actuacions per la gestió i millora d’aquesta mobilitat, però també resulta necessari la corresponsabilitat de les empreses.

  L’Autoritat del Transport Metropolità va realitzar aquest treball on recopila quines són les principals necessitats de les empreses en la mobilitat laboral en el marc de la COVID-19 i reorientar l’estratègia de mobilitat futura.

  Veure
 • Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

  Amb l’objectiu de conèixer el posicionament de les tarifes de l’Àrea de Barcelona respecte a altres sistemes de transport a Europa, el present estudi té com a finalitat dur a terme una anàlisi comparativa del nivell de les tarifes del transport públic a Barcelona envers a altres regions metropolitanes europees homologables.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Anàlisi de la mobilitat dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona a partir de dades de telefonia mòbil durant la crisi sanitària del COVID-19

  Informe redactat per l'ATM de Barcelona a partir de les dades de telefonia móbil poques setmanes abans de la declaració de la pandèmia del COVID-19 i durant tot el 2020 amb l'objectiu d'estudiar els canvis en els patrons de la mobilitat de les persones per l’impacte del COVID-19 arreu del territori.

  Darrera actualització: 2022

  Veure

Enquestes de mobilitat

Publicador de continguts

 • Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

  L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L'enquesta la realitza l'Institut Metròpoli (abans IERMB) des de l'any 2003.

  L’EMEF té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més, resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona.

  Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

   

  Bases de Dades de l’EMEF: Podeu descarregar-vos les dades a través dels fitxers de microdades obertes d’ús públic que contenen informació anonimitzada en format CSV. En aquests moments, l’OMC disposa de les microdades completament anonimitzades per als anys 2021 i 2022, i està treballant en la publicació d’anys anteriors que s’aniran publicant en aquest entorn. S’adjunta també un arxiu en format Excel, amb informació sobre cada base de dades.

  A banda, l’ATM de l’àrea de Barcelona, prèvia petició de la persona interessada i posterior aprovació per part de l’ATM, si s’escau, també ofereix accés a la base de dades confidencials amb finalitats científiques emprades pel secret estadístic. En el següent document expliquem el procés per sol·licitar dita informació (atenció de la sol·licitud i tots els documents requerits). L’ATM només cedirà les bases de dades confidencials de l’EMEF als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques sempre que acreditin complir amb els requisits establerts per llei. A més, les dades confidencials a les que es donarà accés amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en cap cas permetran una identificació directa de les persones, respectant així la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

   

   L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

  Article 30

  1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

  2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Dates d’actualització de les edicions: cada mes de maig es publiquen els Aspectes metodològics i qüestionari i les Publicacions de l’EMEF de l’any anterior. La resta d’informes es publiquen durant la tardor.

  Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l'Institut Metròpoli i consulta el següent document: Document tècnic EMEF .

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquestes de qualitat percebuda

  Les enquestes de qualitat percebuda al transport públic permeten a les administracions i/o empreses operadores, responsables d'oferir el servei de transport públic, avaluar la percepció i satisfacció que les persones usuàries tenen sobre el servei prestat. Els resultats d'aquestes enquestes es consideren un element clau per a l'avaluació, gestió i planificació del servei.

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

  L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ) és una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En la seva realització hi participen l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió. L’objectiu principal de l’enquesta és analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a Catalunya. Per aquest motiu, s’ha recollit informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista.

  Sol·licitud de la Base de Dades de l’EMQ: a través d’aquest enllaç es pot dur a terme la sol·licitud de les Bases de Dades de l’EMQ. La BBDD de l’EMQ serà cedida respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l’IERMB.

   L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

  Article 30

  1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

  2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Darrera actualització: 2006

  Veure