Política de privacitat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Política de privacitat i Termes d'ús

 

L’ATM, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de possibles tractaments, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’ATM només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’ATM ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’ATM.

L’ATM aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de:

Així mateix, l’ATM ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@atm.cat.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a l’activitat de tractament específica ”FORMULARIS DE CONTACTES”, realitzada per l’ATM:

1. Responsable del tractament
Identitat: Autoritat del Transport Metropolità
CIF: P-5890049-I
Direcció postal: carrer Balmes, 49 6ª planta, 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 362 00 20
Correu electrònic: atm@atm.cat

2. Delegat de Protecció de Dades
dpd@atm.cat

3. Període de conservació
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ATM, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

4. Base jurídica del tractament
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades per l’ATM són les següents:

  • Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • Articles 15 a 21 sobre drets de les persones interessades.

5. Finalitats del tractament
Les finalitats del tractament de dades personals es refereix a l’atenció de les persones interessades que es dirigeixin a l’ATM dirigint alguna queixa o suggeriment i/o algun exercici de drets.

Els tractaments de dades personals es refereixen al registre, atenció i gestió de les queixes, suggeriments, i/o sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

6. Quins són els seus drets?
Les persones titulars de les dades tractades per l’ATM tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’ATM presentant el formulari corresponent a AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, carrer Balmes, 49 6ª planta, 08007 Barcelona o al correu electrònic atm@atm.cat.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades
Les dades personals no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

En cap cas es realitzarà cap transferència internacional de dades personals.

8. Procedència de les dades personals
Les dades personals objecte de tractament per l’ATM en compliment d’una missió realitzada en interès públic i en exercici de poders públics procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

9. Categories de dades objecte de tractament.
Dades identificadores.

10. Registre d'activitats de tractament
En compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, l’Autoritat del Transport Metropolità ha elaborat el Registre d’Activitats de Tractament preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per aquesta organització i mitjançant el següent enllaç el fa públic per mitjans electrònics per a la seva consulta.